PROGRAM DO PIT 2017

 Rozliczenie PIT

darmowy i prosty w obsłudze

dokonaj rozliczenia PIT za 2017

pity program

 

Druki PIT do pobrania w PDF

 
 
Rozliczenia PIT - z naszym serwisem to banalnie proste!

Rozliczenia PIT - jakie załączniki do PIT 37?

Przepisy podatkowe obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nakładają na podatników określone obowiązki podatkowe. Zgodnie z updof każda osoba, która w trakcie 2017 r. uzyskała przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), jest zobowiązana do terminowego złożenia rocznej deklaracji podatkowej i do terminowego uregulowania zobowiązania podatkowego, które z tej deklaracji wynika.

Istnieją różne rodzaje formularzy podatkowych. Podatnik powinien wykazać osiągnięte przychody na druku właściwym dla źródła, z którego pochodzą, gdyż formularze nie mogą być stosowane zamiennie.

Ważnym elementem każdej deklaracji podatkowej są załączniki. W niektórych sytuacjach ich dołączanie nie jest konieczne, jednak korzystanie z ulg i odliczeń praktycznie zawsze wiąże się z koniecznością wypełnienia dodatkowego druku.

W PIT-37 rozliczane są dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (skala podatkowa 18 i 32%), które zostały uzyskane za pośrednictwem płatnika. Załączniki, które mogą być składane wraz z formularzem PIT-37 to: 

 • PIT/O - będący informacją o odliczeniach od przychodu (dochodu) i od podatku w roku podatkowym, którego dotyczy składana deklaracja,
 • PIT-2K - będący oświadczeniem o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
 • PIT/D - będący informacją o odliczeniu wydatków mieszkaniowych.

W załączniku PIT/O muszą dołączyć osoby, które korzystają z:

 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • ulgi prorodzinnej,
 • ulgi internetowej,
 • ulgi na IKZE,
 • ulgi na pomoc domową,
 • ulgi abolicyjnej,
 • ulgi uczniowskiej.

Załącznik będą musieli wypełnić również podatnicy chcący odliczyć dokonane darowizny na:

 • cele pożytku publicznego,
 • cele kultu religijnego,
 • cele krwiodawstwa,
 • działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów oraz związków wyznaniowych.

Dołączenie formularza PIT/O będzie konieczne także wtedy, gdy podatnik uwzględnia w deklaracji zwrot świadczeń, które zostały pobrane nienależnie.

Małżonkowie, którzy składają wspólne rozliczenie PIT-37 za 2017 r. wypełniają tylko jeden załącznik PIT/O. Natomiast podatnicy rozliczający się oddzielnie muszą złożyć w urzędzie skarbowym oddzielne druki PIT/O.

Załącznik PIT-2K wypełniają osoby, które na podstawie praw nabytych korzystają z tzw. ulgi odsetkowej. Ulga ta przewiduje możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym odsetek od kredytu zaciągniętego w latach 2002 do 2006 w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Podatnik ma obowiązek złożenia druku PIT-2K tylko raz - wraz z deklaracją za rok, w którym rozpoczyna korzystanie z ulgi odsetkowej. W załączniku trzeba wskazać:

 • rodzaj inwestycji,
 • rok rozpoczęcia budowy,
 • rok zakończenia budowy,
 • rok udzielenia kredytu mieszkaniowego,
 • kwotę przyznanego kredytu mieszkaniowego,
 • łączną wysokość wydatków,
 • łączną wysokość wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług.

W kolejnych latach korzystania z ulgi odsetkowej podatnik jest zobowiązany do składania w urzędzie skarbowym załącznika PIT/D. W formularzu tym trzeba wskazać wysokość wydatków poniesionych na spłatę kredytu, które przypadają do odliczenia w danym roku podatkowym. Małżonkowie zawsze wypełniają jeden formularz PIT/D, niezależnie od tego w jaki sposób rozliczają się z fiskusem - razem czy oddzielnie.

Wszystkie wymienione załączniki muszą być dostarczone do urzędu skarbowego wraz z głównym formularzem podatkowym. Nie można ich składać oddzielnie. Ilość załączników, które zostały dołączone do deklaracji trzeba wskazać na ostatniej stronie formularza PIT-37 w rubryce informacje o załącznikach. Jeżeli do deklaracji nie zostały dołączone wymagane załączniki, konieczne będzie jej skorygowanie, dlatego aby uniknąć komplikacji, przed dostarczeniem zeznania do urzędu skarbowego, warto sprawdzić jakie formularze powinno zawierać nasze zeznanie podatkowe.

 

Rozliczenia PIT - nowa strona w internecie poświęcona podatkom. Zapraszamy!

 

- rozliczenia PIT -